021 332 03 56 office@uromedica.ro

Protectia datelor personale

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dinu Uromedica SRL, conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificată si completată si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal – numele și prenumele, numele si prenumele membrilor de familie, sexul, data si locul nașterii, cetățenia, telefon/fax, adresa, profesie, loc de muncă, formare profesională, situație familială, datele din actele de stare civilă, date privind starea de sănătate, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, date privind viața sexuală, prin mijloace automatizate/manuale, destinate furnizării serviciilor de sănătate.

Sunteți obligați să furnizați datele, acestea fiind necesare emiterii de documente medicale.

Refuzul dvs. determină imposibilitatea unității noastre de a răspunde solicitărilor dumneavoastră.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari, după caz: persoana vizată, reprezentanții legali ai persoanei vizate, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, alte entități medicale cu care Dinu Uromedica conlucrează (medici de alte specialități, alte unități sanitare, laboratoare de analize medicale sau imagistice, farmacii, companii de cercetare în domeniul medicamentului).

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc si să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată si semnată la secretariatul unității noastre.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției conform normelor legale in vigoare.

 

Administrator,
Dr. Dinu Grațiela Camelia